พลาสติกชีวภาพ หรือ Biodegradable Plastic คือ พลาสติกที่ใช้วัตถุดิบจากการเกษตร หรือจากธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ โดยมีวัตุถุอินทรีย์เป็นส่วนประกอบ เพื่อลดระยะเวลาการย่อยสลาย

พลาสติกประเภทนี้จะถูกทำให้สลายตัวได้โดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น แบคทีเรีย รา
การย่อยสลายทางชีวภาพ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เช่น อุณหูมิ จุลินทรีย์ ออกซิเจน และน้ำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี

บางชนิดสามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ แต่บางชนิดไม่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ จะต้องผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพ ซึ่งเรียกพลาสติกขนิดนี้ว่า “Compostable Plastics” ซึ่งจะแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ

  1. Industrial Compostable คือ การย่อยสลายทางชีวภาพในอุตสาหกรรม ซึ่ง เป็นภาวะที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ และมีความชื้นสัมพัทธ์สูง มีออกซิเจน ซึ่งภาวะนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเทียบกับภาวะในธรรมชาติทั่วไป ( ในดิน ในน้ำทะเล )
  2. Home Compostable คือ การย่อยสลายทางชีวภาพในครัวเรือน อยู่ในภาวะที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุตสาหกรรม และอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอ ทำให้การย่อยสลายเป็นไปได้ช้ากว่าแบบอุตสาหกรรม

พลาสติกมีหลายประเภทและควรเลือกใช้ ให้เหมาะสม พลาสติกชีวภาพก็เช่นเดียวกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้พลาสติกชีวภาพ คือ พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single Use Plastic) เพราะพลาสติกชีวภาพย่อยสลายตัวได้ ทำให้ลดปัญหาปริมาณขยะได้มาก รวมถึงเป็นพลาสติกที่มีอายุสั้นลง สลายตัวได้ตามธรรมชาติได้เร็วกว่าพลาสติกทั่วไป